Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Tečno hlorisanje vode

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Postoje brojne kombinacije sistema za tečno hlorisanje vode, čiji izbor zavisi prvenstveno od količine hlora koja se dozira, načina regulisanja procesa, tehnološkog procesa obrade vode, stepena automatizacije procesa hlorisanja i obrade vode i dr.

Ovde ćemo prikazati osnovne kombinacije uređaja za hlorisanje natrijum hipohloritom, ali za izbor odgovarajuće preporučujemo da se konsultujete sa proizvođačem opreme. Svi prikazani sistemi hlorisanja mogu međusobno da se kombinuju i nadgrađuju.

Tečno hlorisanje vode – funkcionalni opis

Sistem za tečno hlorisanje vode najčešće se primenjuje kao sistemi za naknadno hlorisanje(dohlorisanje) i u slučajevima kada potrošnja vode koja se hloriše nije velika (npr. dezinfekcija vode u hotelima, školama, bazenima, manjim vodovodnim sistemima, mesarama, klanicama, mlekarama itd.). Ovakav vid hlorisanja uobičajeno se koristi za kapacitete do 10 l/s čiste vode. Ako potrebe zahtevaju može se koristiti i za mnogo veće kapacitete. Medij koji se tom prilikom dodaje kao dezinfikaciono sredstvo je rastvor natrijum-hipohlorita (Žavelova voda).

Doziranje hipohlorita može se vršiti direktno u cevovod pomoću dozir pumpe i odgovarajućeg injektora ili u rezevoar vode. Radom dozir pumpe moguće je upravljati na više načina i u zavisnosti od želje korisnika kao i mogućnosti ugrqadnje odgovarajuće prateće opreme na objektu regulacija rada pumpe može biti ručna, poluautomatska i automatska. Automatizacija procesa hlorisanja jako smanjuje uticaj ljudske greške prisutne tokom ručne regulacije. Dobro podešen sistem automatskog hlorisanja neprekiodno održava nivo rezidualnog hlora u vodi na zadatom nivou, bez intervencije čoveka.
Oprema za tečno hlorisanje vode:

Oprema za doziranje hemikalijaOprema za doziranje hemikalija (za hlorisanje,…)

U oblasti dozirne tehnike zastupamo kompanije ETATRON D.S., EMEC, SEKO Spa i COLBERGE water systems koje proizode širok spektar dozir pumpi za doziranje Natrijum hipohlorita i drugih hemikalija kao i ostale uređaje za merenje i regulaciju koji se koriste u tretmanu voda.

detaljnije

Tečno hlorisanje vode – tipovi sistema

Najjednostavniji sistem za tečno hlorisanje vode sastoji se od dozir pumpe, rezervoara za hipohlorit, usisne korpe, nivo sonde, prelivnog ventila i injektora. Ovakav sistem se primenjuje u slučajevima kada je potrošnja vode konstantna. Osim ručne regulacije ovim sistemom možemo vršiti i poluautomatsko upravljanje. Tada bi rad dozir pumpe uslovili nekim spoljinm signalom (uključivanje bunarske pumpe ili hidrofora i sl.).

Tečno hlorisanje vode 1
1.Dozir pumpa, 2.Rezervoar za hipohlorit, 3.Usisna korpa, 4.Nivo sonda, 5.Prelivni ventil, 6.Injektor

Malo složeniji sistem hlorisanja se sastoji od dozir pumpe, rezervoara za hipohlorit, usisne korpe, nivo sonde, prelivnog ventila, injektora i impulsnog vodomera. Ovakav sistem koristi se kada je protok vode koja se hloriše promenljiv. U manju količinu vode dodaje se manje hlora, a u veću, proporcionalno više.

Dozir pumpa dobija informaciju o trenutnom protoku sa odgovarajućeg merača protoka(impulsnog vodomera). Na osnovu broja impulsa koje se dobije povećava ili smanjuje doziranje. Ovakav način upravljanja se naziva “upravljanje po protoku”.

Tečno hlorisanje vode 2
1.Dozir pumpa, 2.Rezervoar za hipohlorit, 3.Usisna korpa, 4.Nivo sonda, 5.Prelivni ventil, 6.Injektor, 7.Impulsni vodomer

Analizator rezidualnog hlora

Složeniji sistem hlorisanja, sličan prethodnom, se sastoji od dozir pumpe, rezervoara za hipohlorit, usisne korpe, nivo sonde, prelivnog ventila, injektora i analizatora rezidualnog hlora. Ovakav sistem koristi se kada je kvalitet ulazne vode promenljiv.

Dozir pumpa na osnovu kontinualnog mernja rezidualnog hlora u vodi(pomoću analizatora hlora) povećava ili smanjuje količinu hlora, proporcionalo signalu koji dobija sa analizatora. Ovakav način upravljanja se naziva “upravljanje po rezidualu”.

Napomena:
U pojedinim slučajevima, za uzimanje uzorka vode za analizu može se koristiti i odgovarajuća pumpa za uzorkovanje(npr. kada vodu nakon uzorkovanja želimo da vratimo nazad u cevovod)

Tečno hlorisanje vode 3
1.Dozir pumpa, 2.Rezervoar za hipohlorit, 3.Usisna korpa, 4.Nivo sonda, 5.Prelivni ventil, 6.Injektor, 7.Analizator hlora, 8.Pumpa za uzorkovanje

Prilikom dezinfekcije vode često je potrebno vršiti zapis vrednosti rezidualnog hlora u toku vremena. Kada imamo kontinualno merenje reziduala postoji mogućnost da ovo merenje prikažemo na odgovarajućim analognim ili digitalnim uređajima – pisačima.

Pojedini analizatori rezidualnog hlora u sebi imaju integrisane bezpapirne pisače tako da je u svakom trenutku korisniku omogućeno da ima uvid u vrednost reziduala u određenom trenutku.

Tečno hlorisanje vode 4
1.Dozir pumpa, 2.Rezervoar za hipohlorit, 3.Usisna korpa, 4.Nivo sonda, 5.Prelivni ventil, 6.Injektor, 7.Analizator hlora sa pisačem, 8.Pumpa za uzorkovanje

Automatska kontrola tečnog hlorisanja

Najkompleksniji način upravljanja se koristi ako voda ima promenljive hemijske osobine u toku vremena i istovremeno promenljiv protok. U tom slučaju imamo sistem hlorisanja koji se sastoji od dozir pumpe, rezervoara za hipohlorit, usisne korpe, nivo sonde, prelivnog ventila, injektora, merne ćelije analizatora hlora, impulsnog vodomera i kontrolera za automatsko doziranje hlora.

U ovom slučaju, na osnovu kontinualnog merenja rezidualnog hlora u vodi i merenja trenutnog protoka, kontroler upravlja radom dozir pumpe. Dozir pumpa povećava ili smanjuje količinu hlora proporcionalno signalu koji dobija sa kontrolera. Ovakav način upravljanja se naziva “upravljanje po protoku i rezidualu”, odnosno kombinovano upravljanje.

Tečno hlorisanje vode 5
1.Dozir pumpa, 2.Rezervoar za hipohlorit, 3.Usisna korpa, 4.Nivo sonda, 5.Prelivni ventil, 6.Injektor, 7.Merna ćelija analizatora hlora, 8.Impulsni vodomer, 9.Pumpa za uzorkovanje, 10.Kontroler za automatsko doziranje

Svi sistemi hlorisanja koji su ovom prilikom prikazani mogu međusobno da se kombinuju i nadgrađuju.

Istu opremu i uređaje, uz određena ograničenja, moguje je koristiti i za doziranje drugih hemikalija koje se koriste u tretmanu voda ili nekim drugim tehnološkim procesima.

Ponekad su lokacije, na kojima je potrebno instalirati opremu za dezinfekciju vode, na nepristupačnim lokacija, sa loše razvijenom infrastrukturom i bez mogućnosti da se do samog objekta dovede električna energija. U tim slučajevima postoji čitav niz sistema koji mlgu predstavljati alternativna rešenja.

Sistem sa solarnim napajenjem

Sistem sa solarnim napajenjem - solarni paneliSistem sa solarnim napajenjem
1.Dozir pumpa, 2.Rezervoar za hipohlorit, 3.Usisna korpa, 4.Nivo sonda, 5.Prelivni ventil, 6.Injektor, 7.Solarni sistem: solarni panel, kontroler, baterija

Kada ne postoji mogućnost stalnog napajanja opreme električnom energijom, na raspolaganju su nam uvek obnovljivi izvori energije. Jedan od ovakvih vidova energije, koja ima veliki potencijal, je solarna energija.

Solarni paneli nalaze sve veću primenu u mnogobrojnim savremenim instalacijama i sistemima.

Injektorska pumpa

Injektorska pumpa ima jedinstveni motor na vodeni pogon sa membranom koji omogućava precizno doziranje proporcionalno protoku vode. Ima samo jedan pokretni deo čime je omogućeno jednostavno održavanje.

Injektorska pumpa

Injektorska pumpa radi na pritiscima od 0,14 bar do 6 bar i protoku od 0,75 l/min do 157 l/min. Za rad ovog uređaja nije potrebna električna energija.

Comments are closed.