Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Gasno hlorisanje vode i neutralizacija hlora

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Postoje brojne kombinacije sistema za gasno hlorisanje vode, čiji izbor zavisi prvenstveno od količine hlora koja se dozira, načina regulisanja procesa, tehnološkog procesa obrade vode, stepena automatizacije procesa hlorisanje i obrade vode i dr.

Ovde ćemo prikazati osnovne kombinacije uređaja za gasno hlorisanje vode, ali za izbor odgovarajuće preporučujemo da se konsultujete sa proizvođačem opreme. Svi prikazani sistemi hlorisanja mogu međusobno da se kombinuju i nadgrađuju.

Gasno hlorisanje vode – funkcionalni opis

Sistem za gasno hlorisanje vode je projektovan tako da obezbedi da hlorna instalacia bude pod vakuumom, odnosno da što manji deo instalacije bude sa nadpritiskom. Sva instalacija koja je pod pritiskom, odnosno od boce za hlor do vakuum regulatora(obično do 6 bara), obavezno je da se smesti u posebnoj prostoriji(magacinu hlora), kako je to već definisano. Dalji razvod hlorne instalacije od vakuum regulatora do injektora tj. mesta doziranja je pod vakuumom i može se voditi i do 900 m, bez bojazni da će doći do isticanja hlora. Prisustvo vakuuma u instalaciji, onemogućava da usled eventualnog oštećenja instalacije, dotrajalosti uređaja, lošeg dihtovanja ili dr. dođe do ispuštanja hlora i neželjenih posledica.

Prisustvo vakuuma u instalaciji se obezbeđuje injektorom, odnosno prolaskom pogonske vode kroz Venturi cev. Podpritisak koji se stvara na samom injektoru, stvaranje vakuuma u instalaciji i na kraju otvaranje ulaznog ventila priključnog kompleta na vakuum regulatoru. Otvaranjem ulaznog ventila otpočinje proces doziranja hlora. Usled gubitka vakuuma, prouzrokovano isključenjem dovoda pogonske vode, oštećenjem instalacije i dr. dolazi do pada vakuuma i slabljenja njegovog intenziteta, a samim tim do zatvaranja ulaznog ventila i zaustavljanja procesa hlorisanja.

U zavisnoti od potrebne količine hlora koji se dozira i povratnog pritiska injektora(odnosno pritiska u cevovodu gde se vrši injektiranje), vrši se izbor buster pumpe za pogonsku vodu, tačno određenih karakteristika. Injektor je konstruisan sa nepovratnim ventilom, kako bi se sprečio ulaz vode u vakuum instalaciju.

Gasno hlorisanje vode – tipovi sistema

Najprostiji sistem gasnog hlorisanja sastoji se iz vakuum regulatora i injektora i koristi se za manje kapacitete gde je potrošnja hlora konstantna.

Tipovi sistema
1. Vakuum regulator, 2. Boca za hlor, 3. Injektor

Na mestima gde se zahteva česta regulacija doze hlora, koristi se sistem koji se sastoji od vakuum regulatora bez dozir ventila, rotametra koji je smešten van magacina hlora i injektora.

Gasno hlorisanje vode 2
1. Vakuum regulator, 2. Boca za hlor, 3. Injektor, 4. Rotametar

Automatski vakuum preklopnik radi u poluautomatskim i automatskim sistemima sa dva rezervoara hlora i služi za kontinualno napajanje sistema hlorom. U slučajevima kada se jedan od rezervoara isprazni, automatski vakuum preklopnik prelazi na napajanje sistema hlorom iz drugog rezervoara i omogućava nesmetanu zamenu ispražnjenog rezervoara.

Gasno hlorisanje vode 3
1. Vakuum regulator, 2. Boca za hlor, 3. Rotametar, 4. Vakuum preklopnik, 5. Injektor

Zbirni vod

Ukoliko eksploatacioni uslovi zahtevaju veću potrošnju hlora, moguće je povezivanje 2, 3, 4 ili više boca za hlor na odgovarajuće sabirnike – zbirne vodove.

Gasno hlorisanje vode 4
1. Vakuum regulator, 2. Boca za hlor, 3. Rotametar, 4. Injektor, 5. Zbirni vod za dve boce

Malo složeniji sistem od prethodnog obuhvata dva zbirna voda, dva vakuum regulatora, vakuum preklopnik, rotametar i injektor.

U slučajevima kada se boce na prvom zbirnom vodu isprazne, automatski vakuum preklopnik prelazi na napajanje sistema hlorom iz drugog zbirnog voda i omogućava nesmetanu zamenu ispražnjeih boca za hlor bez zastoja u radu sistema za gasno hlorisanje vode.

Gasno hlorisanje vode 5
1. Vakuum regulator, 2. Boca za hlor, 3. Rotametar, 4. Injektor, 5. Zbirni vod za dve boce, 6. Vakuum preklopnik

Elektromagnetni ventil za hlor

Na mestima gde je promena doze hlora velika, a uslovljena promenom protoka u zbirnom cevovodu, tj. stalnim uključivanjem i isključivanjem bunarskih pumpi, koristi se sistem sa elektromagnetnim ventilima za hlor čiji je rad uslovljen radom bunarskih pumpi. Sistem se sastoji od vakuum regulatora, injektora i onoliko rotametara i elektromagnetnih ventila za hlor koliko ima bunarskih pumpi.

Gasno hlorisanje vode 6
1. Vakuum regulator, 2. Boca za hlor, 3. Rotametar, 4. Elektromagnetni ventil za hlor, 5. Injektor

Isti princip se može primeniti i u slučaju kada svaka potisna pumpa distribura vodu u nezavisan cevovod.

Gasno hlorisanje vode 7
1. Vakuum regulator, 2. Boca za hlor, 3. Rotametar, 4. Elektromagnetni ventil za hlor, 5. Injektor

U slučajevima kada je protoka vode konstantan i pri tome nema prekida u radu, sistem je moguće pojednostaviti, pričemu tada nemami elektromagnetne ventile za hlor nego onoliko rotametara i injektora koliko imamo cevovoda.

Automatska kontrola gasnog hlorisanja

Najsloženiji sistem hlorisanja je sistem automatske kontrole procesa hlorisanja, sa kontinualnim merenjem protoka vode i koncentracije rezidualnog hlora i upravljanjem sistemom za neutralizaciju hlora iz vazduha. Automatizacija procesa hlorisanja jako smanjuje uticaj ljudske greške prisutne prilikom ručne regulacije. Dobro podešen automat održabva neprekidno nivo rezidualnog hlora u vodi, uvek za zadatom nivou, bez intervecije čoveka. Kontroler na osnovu kontinualnog merenja rezidualnog hlora u vodi(pomoću analizatora hlora) povećava ili smanjuje doziranje hlora. Ovakav način rada se naziva “upravljanje po rezidualu”.

Postoji i drugačija vrsta upravljanja koja se koristi ako je količina vode koja se prerađuje promenljiva. U manju količinu vode dodaje se manje hlora, a u veću, proporcionalno više. Potrebnu informaciju o trenutnom protoku kontroler dobija sa odgovarajućeg protokomera i na osnovu toga povećava ili smanjuje doziranje. Ovakvo vrsta upravljanja naziva se “upravljanje po protoku”.

Najkompleksiniji način upravljanja se koristi ako voda ima promenljive hemijske osobine u toku vremena(a time i potrebe za hlorom) i istovremeno, promenljiv protok. Tada se vrši “upravljanje po protoku i rezidualu”, odnosno kombinovano upravljanje.

Sistem automatskog upravljanja procesom hlorisanja
1. Vakuum regulator, 2. Boca za hlor, 3. Zbirni vod za dve boce, 4. Vakuum preklopnik, 5. Sonda detektora hlora, 6. Injektor, 7. Automatika, 8. Elektro orman, 9. Buster pumpa, 10. Merna ćelija analizatora hlora, 11. Pumpa za uzorkovanje, 12. Merač protoka, 13. Neutralizacija hlora iz vazduha, 14. Zvučna i svetlosna signalizacija

Sistem automatskog upravljanja procesom hlorisanja obavlja i nadzornu funkciju nad stanjem hlora u vazduhu. Ovo je deo programa za upravljanje postrojenjem za neutralizaciju hlora koje se može pojaviti kao opcija. Ovo postrojenje treba da iz vazduha eliminiše – neutrališe hlor (kao jako opasnu materiju) ako bi slučajno, zbog nekog kvara, došlo do isticanja u atmosferu.

Comments are closed.