Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Neutralizacija hlora iz vazduha

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

 
Uređaj za neutralizaciju hlora 1

U slučaju akcidenta, vazduh sa netolerabilnom koncentracijom gasnog hlora, uvodi se u posudu sa distributerima, gde se disperzijom gasne mešavine u rastvoru za neutralizaciju vrši trenutna neutralizacija gasnog hlora iz gasne smeše.

U skladištu hlora postavljen je detektor hlora u vazduhu na oko 20 cm od poda prostorije jer se hlor koncentriše nisko, pri podu prostorije (zapreminska težina hlora je 2,5 puta veća od vazduha). Detektor registruje pojavu nedozvoljene količine hlora u vazduhu i daje signal za automatsko uključenje uređaja za neutralizaciju startovanjem ventilatora koji istog momenta vrši evakuaciju vazduha iz kontaminirane prostorije i ubacuje ga u aparat u kome se vrši neutralizacija zagađivača. Istovremeno sa uređajem za neutralizaciju uključuju se uređaji za alarmiranje (zvučna i svetlosna signalizacija ) koji upozoravaju osoblje da je došlo do akcidenta.

Uređaj za neutralizaciju hlora 2
Uređaj za neutralizaciju hlora 3

Gasni hlor apsorbuje se u rastvoru za neutralizaciju, a vazduh prečišćen od hlora vraća se u skladište hlora (ukoliko skladište hlora ima prirodnu ventilaciju, prečišćeni vazduh izbacuje se u atmosferu). Postupak neutralizacije obustavlja se po neutralizaciji čitave količine iscurelog hlora. Detektor hlora u vazduhu registruje kraj neutralizacije, posle čega se obustavlja rad ventilatora.

Jednostavna konstrukcija, visoka efikasnost, mogućnost prilagođenja raspoloživom prostoru, samo su neke od prednosti ovih sistema neutralizacije zatvorenog tipa u odnosu na klasične skrubere i neutralizaciju pomoću tuševa (sprinkler sistem).

Galeriju ovog sistema na izvedenim objektima možete pogledati ovde.

Neutralizacija gasnog hlora iz vazduha – komponente

Uređaj za neutralizaciju sadrži sledeće komponente:

 • Visokopritisni ventilator za odvođenje hlora iz kontaminirane prostorije
 • Neutralizaciona posuda sa distributerima
 • Detektor hlora u magacinu hlora
 • Elektroorman
 • Alarmna truba i rotaciona svetiljka (zvučna i svetlosna signalizacija)
 • Usisno-potisne instalacije
Uređaj za neutralizaciju hlora 4
Uređaj za neutralizaciju hlora 5
Uređaj za neutralizaciju hlora 6

Uređaj za neutralizaciju, tj. njegovi elementi napravljeni su od tvrdog polietilena visoke gustine, što ga čini potpuno otpornim na agresivne hemikalije prisutne u postupku neutralizacije, zbog čega nije potrebna nikakva dodatna zaštita u vidu premazivanja ili plastifikacije. Gabariti uređaja su takvi da se isti može postaviti u svaku prostoriju normalnih dimenzija, bez posebnog temelja (za smeštaj je dovoljna ravna podloga tj. pod).

Tipovi neutralizatora zavise od količine hlora koju treba neutralisati:

tip kapacitet
N-50.01 za neutralizaciju do 50 Kg hlora
N-100.01 za neutralizaciju do 100 Kg hlora
N-200.01 za neutralizaciju do 200 Kg hlora
N-400.01 za neutralizaciju do 400 Kg hlora
N-800.01 za neutralizaciju 800-1000 Kg hlora
Neutralizaciona posuda - 100-150kg
Neutralizaciona posuda - 50kg

Comments are closed.