Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Merna ćelija rezidualnog hlora | Merenje hlora | Merenje rezidualnog hlora

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Merna ćelija rezidualnog hlora

Merna ćelija rezidualnog hlora

Merna ćelija rezidualnog hlora je testirana i dokazana kao pouzdan uređaj za kontinualno, precizno merenje merenje hlora (rezidualnog slobodnog). Uređaj radi na amperometrijskom principu. U mernu ćeliju inkorporiran je kontinualni, hidraulički sistem čišćenja elektroda pomoću rotirajućih kuglica, tako da se eliminišu smetnje u signalu i eleminiše potreba za čestom rekalibracijom instrumenta.

Šta je rezidualni hlor?

Rezidualni hlor je hlor koji je ostao u vodi posle dodavanja hlora posle vremena potrebnog za početno delovanja hlora. On služi kao zaštita od mikrobiološkog zagađenja posle hlorisanja.

Šta je slobodni hlor?

Prilikom dodavanja hlora u vodu nastaje slobodni hlor. Slobodni hlor je zbir gasnog hlora (Cl2), hipohloraste kiseline (HOCl) i hipohlorita (OCl-). Iznad 4 pH vrednosti sav molekularni hlor je pretvoren u HOCl i OCl-. Hipohlorasta kiselina je bolje dezinfikaciono sredstvo nego hipohlorit i njihov odnos zavisi od pH. Slobodni hlor se vezuje sa azotnim jedinjenjima u vodi čime formira hloramine(monohloramini NH2Cl, dihloramini NHCl2, trihloramini NCl3), koji se nazivaju kombinovani hlor (vezani hlor). Zbir slobodnog i kombinovanog hlora čini ukupni hlor.
Merna ćelija rezidualnog hlora meri slobodni rezidualni hlor.

Merenje hlora

Amperometrija je elektrohemijska tehnika koja meri promenu struje koja nastaje od hemijskih reakcija koje su funkcija merene veličine. Amperometrijski sensor se sastoji od dve elektrode – anode i katode. Na katodi se redukuje hlor na hlorid. Ovaj process koristi elektrone, koje dolaze od anode oksidacijom, stvajajući struju koja je direktno proporcionalna koncentraciji hlora u uzorku.

Merna ćelija rezidualnog hlora – princip rada

Dovođenje uzorka vrši se kroz regulacioni ventil, koji reguliše protok uzorka. Elektrode od bakra i zlata velike površine koriste se za dobijanje signala maksimalne snage. Uređaj je konstruisan od materijala otpornih na koroziju. Komponente i kontrole su dostupne na prednjoj strani uređaja omogućavajući lako nadgledanje izmerenog reziduala, protoka uzorka i sistema čišćenja elektroda.

Galeriju ovog proizvoda na izvedenim objektima možete pogledati ovde.

Karakteristike

 • Kontinualno merenje
 • Visoka pouzdanost
 • Automatsko čišćenje elektroda
 • Direktno merenje slobodnog hlora

Pripremna grupa:

 • Reducir pritiska
 • Kuglasti ventil
 • Mehanički filter
 • Rotametar
Merna ćelija otvorenog tipa

Na mestima gde nema dovoljno pritiska vode u sistemu za odgovarajući rad merne ćelije, koristi se merna ćelija otvorenog tipa. Protok uzorka kroz takvu ćeliju zasniva se na principu konstantog hidrostatičkog pritiska, obezbeđujući konstantan protok uzorka.

tehnički podaci:
Merni opseg*: 0-1 mg/l Cl2
Osetljivost: 0.01 mg/l (ppm)
Linearnost: 1%
Tačnost: 2%
Vreme odziva: cca 10sec
Količina (protok) uzorka: cca 500 ml/min
Priključak uzorka: fleksibilno crevo, 06/1mm
Merni metod: amperometrijski (Au/Cu)
Analogni izlazni signal: 4-20mA
Električno napajanje: iz strujne petlje 4-20mA
* na poseban zahtev merni opseg može biti i drugačiji, najviše do 10mg/l

Comments are closed.