Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Kompaktna postrojenja za tretman otpadne vode

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Tretman otpadnih voda vrši se primenom SBR tehnologije sa stalnim dotokom, koja ima visok učinak biološke obrade otpadnih voda. Pored visokog učinka prednost ovakvih sistema ogleda se i u pojednostavljenoj konstrukciji jer kod SBR tehnologije nije potreban taložnik, već se taloženje biomase vrši u samom biološkom reaktoru u kome se vrši i proces aeracije.

Otpadne vode
Otpadne vode 2

SBR ciklus sastoji se iz nekoliko faza:

Punjenje: Sirova otpadna voda koja je prošla rešetku i separaciju masti uvodi se u bazen i meša sa recirkulisanim aktivnim muljem iz prethodne faze taloženja. Posle faze punjenja zatvarač na dovodu se zatvara, a influent koji je uveden u selektor i centralni SBR bazen spreman je za sledeću fazu.

Reakciona faza: Bazen se aeriše, odigrava se mikrobiološka oksidacija slično aeraciji i mikrobiološkoj oksidaciji u bazenu iz konvencionalnog procesa aktivnog mulja.

Taloženje: Zaustavlja se proces aeracije, a čestice se talože na dno bazena ostavljajući čistu vodu u gornjem delu zapremine.

Dekantacija: Čista voda se evakuiše dekanterom – pumpom.

Međufaza: Sa dna bazena povremeno se evakuiše mulj.

Tretman otpadnih voda

Stepeni prečišćavanja u okviru SBR jedinice sprovode se automatizovano, čime se osigurava kvalitet evakuisane, prečišćene vode bez obzira na dnevne fluktuacije ulaznog opterećenja u pogledu protoka.

Zahvaljujući programabilnom karakteru automatike, funkcionisanje postrojenja može lako biti promenjeno od strane tehničkog servisnog centra odnosno korisnika u skladu sa željama.

Sva oprema je kontrolisana panelom za automatiku ili se može prevesti u ručno upravljanje.

Biološke paketne jedinice (SBR kontejneri) su kapaciteta koji varira od 25-1000 ekvivalent stanovnika i dimenzija od 120 x 200 x 220 cm do 240 x 1300 x 280 cm.

Područje primene

 • Tretman sanitarnih otpadnih voda iz hotela, škola, objekata, vojnih ustanova, itd.
 • Tretman otpadnih voda iz privremenih naselja
 • Biološki tretman industrijskih otpadnih voda direktno ili posle predtretmana
 • Tretman domaćih otpadnih voda do nivoa kvaliteta za irigacione svrhe
 • Tretman domaćih i industrijskih otpadnih voda za različite svrhe

Comments are closed.