Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Reverzna osmoza

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Šta je reverzna osmoza?

Reverzna osmoza je tehnologija prečišćavanja vode koja je preuzela je primat u jono-izmenjivačkoj desalinizacijskoj opremi u poslednijh 10 godina. Sa ovom modernom tehnologijom filtracija može biti izvršena ispod 10 us. Reverzna osmoza je filter sa otvorima od 0.0001 mikrona. Ovaj uređaj za prečišćavanje vode uklanja organske nečistoće, teške metale, bakterije iz vode.

reverzna osmoza

Princip rada reverzne osmoze

Reverzna osmoza je visoko efikasni filtracioni sistem, glavna komponenta sistema je membrana. Ovo je specijalna membrana koja se sastoji od laserski-perforiranog plastičnog odlivka oko perforirane cevi. Membrana ili membrane ulaze u membransko kućište, gde su pod velikim pritiskom tokom operacije(10-25 bar). Zato što su membranske rupe veoma male da skoro samo voda može da prođe, na jednoj strani membrane ide ultra čista voda, dok na drugoj strani ima nečistoća u mineralnim solima i kompresovana voda ide u odvod. Prečišćena voda se zove permeat dok se odvodna voda zove koncentrat.

Osobine reverzne osmoze

Reverzna osmoza je pouzdana koliko je njen predtretman dobar, koji treba planirati veoma ozbiljno i pažljivo. Reverzna osmoza može raditi dobro mnogo godina, ali ako predtretman nije dobar ili nije kompletan, membrana se može zaprljati za nekoliko meseci.

Efikasna membrana daje skoro savršeno čistu vodu, ali ona ne može proizvesti destilovanu vodu, tako da je ovo 99,9 % prečišćavanja. Ako je čak bolji kvalitet vode potreban, ova tehnologija mora biti kombinovana sa drugim tehnologijama, kao što je jono-izmenjivanje ili elektrodejonizacija.

Kvalitet prečišćene vode zavisi od kvaliteta dolazne vode, odabira predtretmana, postavljanja membrane, dimenzionisanja buster pumpe i post tretmana. Postoje i razlike u tipovima membrana, ali nisu toliko značajne kao prethodno navedeno.

Odnos permeata i dolazne vode je generalno 50 – 50 %. Ako se želi bolji odnos, povratno mešanje za koncentrat bi trebalo primeniti, tako da taj odnos poveća na 80 %. Ako se još bolji odnos traži, onda jedino moguće rešenje je da se koncentrat dalje prečišćava sa novom reverznom osmozom.

Comments are closed.