Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Uređaji za merenje i regulaciju

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Kontroleri za merenje i regulaciju, bazirani na mikroprocesorskoj tehnologiji, dizajnirani su da mere i kontrolišu parametre vode kao što su koncentracija hlora, pH, Redox i mnogi drugi. Ovi uređaji su veoma fleksibilni, precizni i pouzdani, a mogu se konfigurisati da mere bilo koji od pomenutih parametra na osnovu signala sa odgovarajućih sondi. U zavisnosti od tipa uređaja na raspolaganju je veliki broj opcija za podešavanje ulaznih i izlaznih parametara, razne kontrolne funkcije kao i jednostavnu kalibracija uređaja.

Uređaji su našli primenu u velikom broju tehnoloških proces kao što su tretman pitke i otpadne vode, tretman vode u bazenima, procesi u hemijskoj industriji i u industriji hrane i pića.

uređaji za merenje i regulaciju

Na zahtev se isporučuju i kompletni sistemi za merenje i regulaciju predmontirani na zidne panele i, pored kontrolera, uključuju i dozir pumpe odgovarajućeg kapaciteta, sonde sa držačima kao i pripremnu grupu za dovođenje uzorka vode koja se tretira. Svi ovi proizvodi su CE sertifikovani.

Comments are closed.