tuv nord

uređaji za gasno hlorisanje

Vakuumski regulator gasnog hlora

vakuum regulator

Regulator gasnog hlora radi na savremenom indirektnom vakuumskom principu i odgovara svim zaštitnim principima i standardu DIN 19606. Dokazana, robustna konstrukcija, visok kvalitet upotrebljenih materijala i stalna kontrola izrade omogućavaju besprekoran i siguran rad u svim uslovima eksploatacije. Modularnost konstrukcije i širok opseg radnih kapaciteta omogućavaju zadovoljenje svih zahteva korisnika i kompatibilnost u slučajevima ugradnje u već postojeće sisteme.

Automatski vakuum preklopnik

automatski vakuum preklopnik

Automatski vakuum preklopnik radi u poluautomatskim i automatskim sistemima za doziranje hlora i ima ulogu da obezbedi kontinualni rad i napajanje sistema hlorom.

rotametri

rotametar - merač protoka gasnog hlora

Rotametar je najčešće upotrebljavani uređaj za merenje protoka. Velika zastupljenost ovog uređaja je posledica njegove jednostavnosti, široke mogućnosti primene i velikog mernog opsega.

injektori

injektor

Ovi uređaji obezbeđuju generisanje vakuuma potrebnog za transport hlora i njegovo injektiranje i mešanje sa tretiranom vodom.

Pogonska voda pomoću pumpe za povećanje pritiska sprovodi se kroz venturijevu cev injektora.

zbirni vod 2 boce

zbirni vod

Zbirni vod ima ulogu sabirnika i služi za priključivanje 1, 2, 3, 4 ili više boca i/ili kontejnera u sistem hlorisanja.

Konstrukcija zbirnog voda takođe obezbeđuje lako izdvajanje nečistoća, a takođe, uz primenu specijalnih grejača omogućuje ubrzan prelaz tečne faze hlora u gasovitu.

shut off ventil

"shut off" ventil

Automatski "SHUT OFF" ventil je deo sistema koji služi za sprečavanje isticanja gasnog hlora iz boce ili kontejnera. Zatvaranje boce ili kontejnera za hlor pomoću ovog ventila može se vršiti ručno ili automatski, ukoliko sonda detektora hlora registruje prisustvo gasnog hlora u vazduhu.

elektromagnetni ventil za hlor

elektromagnetni ventil za hlor

Elektromagnetni ventil za hlor koristi se u sistemima za poluautomatski rad.

Kada se hlorisanje vrši u više paralelnih distributivnih linija od kojih svaka ima sopstvenu pumpu, pojedinačnim uključenjem napojnih pumpi uključuje se i elektromagnetni ventil, a samim tim dolazi i do promene u doziranju hlora.

filter za hlor

filter za hlor

Izrađen od materijala zaštićenog od štetnog delovanja hlora.

Elementi vakuumskih instalacija

elementi vakuumskih instalacija

Pored proizvodnje uređaja za vakuumsko doziranje hlora, Aqua Interma proizvodi i svu dodatnu opremu i armaturu za povezivanje uređaja u vakuumskoj instalaciji.

Svi proizvodi se prave od materijala otpornih na agresivno dejstvo hlora.