agrouniktretman vodetuv nord
Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Proizvodi

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

uređaji za gasno hlorisanje

Vakuumski regulator gasnog hlora

vakuum regulator

Regulator gasnog hlora radi na savremenom indirektnom vakuumskom principu i odgovara svim zaštitnim principima i standardu DIN 19606.

Automatski vakuum preklopnik

automatski vakuum preklopnik

Radi u poluautomatskim i automatskim sistemima za doziranje hlora i ima ulogu da obezbedi kontinualni rad i napajanje sistema hlorom.

rotametri

rotametar – merač protoka gasnog hlora

Rotametar je najčešće upotrebljavani uređaj za merenje protoka.

injektori

injektor

Ovi uređaji obezbeđuju generisanje vakuuma potrebnog za transport hlora i njegovo injektiranje i mešanje sa tretiranom vodom.

zbirni vod 2 boce

zbirni vod

Zbirni vod ima ulogu sabirnika i služi za priključivanje 1, 2, 3, 4 ili više boca i/ili kontejnera u sistem hlorisanja.

shut off ventil

"shut off" ventil

Automatski "SHUT OFF" ventil je deo sistema koji služi za sprečavanje isticanja gasnog hlora iz boce ili kontejnera.

elektromagnetni ventil za hlor

ventil za hlor

Elektromagnetni ventil za hlor koristi se u sistemima za poluautomatski rad.

filter za hlor

filter za hlor

Izrađen od materijala zaštićenog od štetnog delovanja hlora.

Elementi vakuumskih instalacija

elementi vakuumskih instalacija

Aqua Interma proizvodi svu dodatnu opremu i armaturu za povezivanje uređaja u vakuumskoj instalaciji.

dozirni sistemi

oprema za doziranje hemikalija

oprema za doziranje hemikalija

U oblasti dozirne tehnike zastupamo italijansku kompaniju ETATRON D.S.

oprema za pripremu hemikalija

oprema za pripremu hemikalija

Automatski sistemi za kontinualnu pripremu praškastih materija i emulzija izrađeni od polietilena visoke gustine

pumpe za transport agresivnih fluida

pumpe za transport agresivnih fluida

U ponudi imamo širok spektar pumpi na magnetni pogon za transport svih vrsta agresivnih fluida.

automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji

AH-2003

analizator rezidualnog hlora ah-2003

Testiran i dokazan kao pouzdan uređaj za kontinualno, precizno merenje reziduala.

AH-2003/10

analizator rezidualnog hlora ah-2003/10

Testiran i dokazan kao pouzdan uređaj za kontinualno, precizno merenje reziduala.

detektor hlora dh-2003

detektor hlora dh-2003

Namenjen za detekciju prisustva i kontinualno merenje koncentracije hlora u zoni koja se nadzire.

kontroler za automatsko doziranje hipohlorita au-2004/15

kontroler za automatsko doziranje hipohlorita au-2004/15

AQUA INTERMA razvila je svoj mikroprocesorski uređaj za automatsko doziranje hipohlorita.

sistem za automatsko doziranje gasnog hlora

sistem za automatsko doziranje gasnog hlora as-2004/15

Firma AQUA INTERMA INŽENJERING je razvila sistem za automatsko doziranje gasnog hlora u kom su primenjeni moderni principi kompjuterizovanog upravljanja i automatizacija.

neutralizacija hlora iz vazduha

Uređaj za neutralizaciju hlora

U slučaju akcidenta, vazduh sa netolerabilnom koncentracijom gasnog hlora, uvodi se u posudu sa distributerima, gde se disperzijom gasne mešavine u rastvoru za neutralizaciju vrši trenutna neutralizacija gasnog hlora iz gasne smeše.

merači protoka

elektromagnetni merači protoka

elektromagnetni merači protoka

Ne ometaju protok, nema pada pritiska, mere protok prljavih tečnosti i imaju veliki opseg veličina.

ubodni meraci protoka

ubodni meraci protoka

Ubodni merači omogućavaju laku instalaciju, bez potrebe za zaustavljanjem toka kroz cev.

impulsni vodomeri

impulsni vodomeri

Vodomer se upotrebljava za precizno merenje protoka svih vrsta hladne vode temperature do 40°C , a prema zahtevu i tople vode temperature do 90°C.

ultrazvučni merači protoka

ultrazvučni merači protoka

Ultrazvučni merači ne ometaju proticanje tečnosti, mogu biti pričvršćeni na cev bez ubadanja.

podešavanje parametara vode

ph vode

ph vode

PH je mera kiselosti ili baznosti vodenih rastvora. Mi nudimo merenje i regulaciju pH za razne vrste aplikacija, kao što su tretman vode pitke i otpadne, bazeni…

redoks potencijal vode

redoks potencijal vode

Redoks potencijal vode je mera čistoće vode i sposobnost vode da razbije zagađivače.

mutnoća vode

mutnoća vode

Mutnoća vode je važan parametar u procesu prerade vode kao i mera kvaliteta vode. Mi nudimo merenje mutnoće vode, kao i mogućnost obavljanja akcija u zavisnosti od visine mutnoće u vodi, po zahtevima korisnika.

eko aqua cleaner

eko aqua cleaner

Uređaj za mikrobiološku dezinfekciju vode na bazi jona srebra. Primenjuje se za dezinfekciju u bunarima, manjim bazenima, rezervoarima i kaptažama. Mogućnost rada na 220V iii na akumulator (12V, 55A)

uv sterilizatori

UV sterilizatori

UV dezinfekcija je efikasan način za suzbijanje svih bakterija, spora i virusa, uključujući i patogene koji su otporni na hlor, izazivanjem fotohemijskih promena u ćelijama organizama.

proizvodnja natrijum hipohlorita iz soli

proizvodnja natrijum hipohlorita iz soli

Uređaji za proizvodnju natrijum hipohlorita iz soli omogućuju primenu i proizvodnju dezinficijensa na mestu potrošnje, bez potrebe za njegovim skladištenjem.

ozon generatori

ozon generatori

Ozon generatori visokog kvaliteta, za široke opsege radnih kapaciteta i za različite namene, izrađeni su na osnovu velikog iskustva stručnjaka u ovoj oblasti i u saradnji sa specijalizovanim istraživačkim institutima.

primena ultrazvuka za kontrolu algi i biofilma

LG SOUND - kontrola algi i biofilma pomoću ultrazvuka

Novi pristup u kontrolisanju razmnožavanja plavo-zelenih algi primenom ultrazvuka omogućuje njihovo efikasno uklanjanje iz vode.

scada sistemi, daljinski nadzor i prenos podataka

udaljeni komandni panel za automatiku

udaljeni komandni panel za automatiku

U slučajevima kada je postrojenje za pripremu vode izdvojeno od komandnog centra.

nadzorno upravljački sistem scada

nadzorno upravljački sistem scada

SCADA predstavlja sistem za nadzor, praćenje, arhiviranje i kontrolu industrijskih sistema sa prikazom parametara.

prenos podataka - telemetrija

prenos podataka – telemetrija

Pojam telemetrija odnosi sa na prenos podataka i instrukcija na daljinu kako bežičnim tehnologijama tako i prenos putem različitih medija kao što su: telefonska ili računarska mreža, optički kabl, koaksijalni kabl i druge vrste mreža. Telemetrija nalazi široku primenu u oblasti upravljanja vodama, upravljanja udaljenim resursima, zaštiti životne sredine i drugim.

tretman otpadnih voda

otpadne vode

Tretman otpadnih voda vrši se primenom SBR tehnologije sa stalnim dotokom, koja ima visok učinak biološke obrade otpadnih voda.

filtracija

filtracija vode - ultrafiltracija

U zavisnosti od kvaliteta sirove vode i tehnološkog zahteva proizvedene vode koriste se razičiti filterski materijali i sistemi koje možemo primeniti.

samoispirajući filter

Samoispirajući filter

Redukcija suspenzija, mutnoća, boje, kao i gvožđa, jedinjenja mangana, amonijum jona i drugih vrednosti na normativne.

omekšivači vode

omekšivači vode

Tvrda voda teče kroz jono izmenjivačku smolu gde se omekšavanje vode vrši razmenom jona.

filteri za vodu

filteri za vodu

Filteri za uklanjanje gvožđa, mangana, nitrata, amonijaka, arsena, hlora, organskih jedinjenja, soli, ukusa i mirisa. Filteri sa aktivnim ugljem.

reverzna osmoza

reverzna osmoza

Reverzna osmoza je tehnologija prečišćavanja vode koja je preuzela je primat u jono-izmenjivačkoj desalinizacijskoj opremi u poslednijh 10 godina.

georg fischer cevni sistemi

georg fischer cevni sitemi

Kompletni plastični cevni sistemi za industriju.

pvc materijali, ploče, šipke, trakaste zavese

pvc trake

Fleksibilne trakaste PVC zavese su jednostavno i ekonomično rešenje
za sprečavanje gubitka toplotne energije iz industrijskih prostora.

rezervoari i oprema

rezervoari

Kompanija AQUA INTERMA INŽENJERING d.o.o. je postala jedna od vodećih kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu metalnih rezervoara kapaciteta od 10 do 1000 m3. Rezervoari se mogu koristiti za skladištenje različitih vrsta tečnosti. Protivpožarni rezervoari, rezervoari za procesnu vodu, rezervoari za otpadnu vodu, rezervoari za pijaću vodu.

Comments are closed.

NOVO

Aquainterma dozir pumpe

Analogne i Digitalne

AML DPT

3 l/h - 10 bar

Promo cena!