Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Proizvodi

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

uređaji za gasno hlorisanje

Vakuumski regulator gasnog hlora

vakuum regulator

Regulator gasnog hlora radi na savremenom indirektnom vakuumskom principu i odgovara svim zaštitnim principima i standardu DIN 19606.

Automatski vakuum preklopnik

automatski vakuum preklopnik

Radi u poluautomatskim i automatskim sistemima za doziranje hlora i ima ulogu da obezbedi kontinualni rad i napajanje sistema hlorom.

rotametri

rotametar – merač protoka gasnog hlora

Rotametar je najčešće upotrebljavani uređaj za merenje protoka.

injektori

injektor

Ovi uređaji obezbeđuju generisanje vakuuma potrebnog za transport hlora i njegovo injektiranje i mešanje sa tretiranom vodom.

zbirni vod 2 boce

zbirni vod

Zbirni vod ima ulogu sabirnika i služi za priključivanje 1, 2, 3, 4 ili više boca i/ili kontejnera u sistem hlorisanja.

shut off ventil

“shut off” ventil

Automatski “SHUT OFF” ventil je deo sistema koji služi za sprečavanje isticanja gasnog hlora iz boce ili kontejnera.

elektromagnetni ventil za hlor

ventil za hlor

Elektromagnetni ventil za hlor koristi se u sistemima za poluautomatski rad.

filter za hlor

filter za hlor

Izrađen od materijala zaštićenog od štetnog delovanja hlora.

Elementi vakuumskih instalacija

elementi vakuumskih instalacija

Aqua Interma proizvodi svu dodatnu opremu i armaturu za povezivanje uređaja u vakuumskoj instalaciji.

neutralizacija hlora iz vazduha

Uređaj za neutralizaciju hlora

U slučaju akcidenta, vazduh sa netolerabilnom koncentracijom gasnog hlora, uvodi se u posudu sa distributerima, gde se disperzijom gasne mešavine u rastvoru za neutralizaciju vrši trenutna neutralizacija gasnog hlora iz gasne smeše.

Tečno hlorisanje vode

tečno hlorisanje vode

Postoje brojne kombinacije sistema za tečno hlorisanje vode, čiji izbor zavisi prvenstveno od količine hlora koja se dozira, načina regulisanja procesa, tehnološkog procesa obrade vode, stepena automatizacije procesa hlorisanja i obrade vode i dr.

proizvodnja natrijum hipohlorita iz soli

proizvodnja natrijum hipohlorita iz soli

Uređaji za proizvodnju natrijum hipohlorita iz soli omogućuju primenu i proizvodnju dezinficijensa na mestu potrošnje, bez potrebe za njegovim skladištenjem.

dozirni sistemi

oprema za doziranje hemikalija

oprema za doziranje hemikalija (za hlorisanje,…)

U oblasti dozirne tehnike zastupamo italijansku kompaniju ETATRON D.S.

oprema za pripremu hemikalija

oprema za pripremu hemikalija

Automatski sistemi za kontinualnu pripremu praškastih materija i emulzija izrađeni od polietilena visoke gustine

pumpe za transport agresivnih fluida

pumpe za transport agresivnih fluida

U ponudi imamo širok spektar pumpi na magnetni pogon za transport svih vrsta agresivnih fluida.

automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji

elektromagnetni merači protoka

elektro magnetni merači protoka

Ne ometaju protok, nema pada pritiska, mere protok prljavih tečnosti i imaju veliki opseg veličina.

ubodni meraci protoka

ubodni merači protoka

Ubodni merači omogućavaju laku instalaciju, bez potrebe za zaustavljanjem toka kroz cev.

impulsni vodomeri

impulsni vodomeri

Vodomer se upotrebljava za precizno merenje protoka svih vrsta hladne vode temperature do 40°C , a prema zahtevu i tople vode temperature do 90°C.

ultrazvučni merači protoka

ultrazvučni merači protoka

Ultrazvučni merači ne ometaju proticanje tečnosti, mogu biti pričvršćeni na cev bez ubadanja.

AH-2003

analizator rezidualnog hlora ah-2003

Testiran i dokazan kao pouzdan uređaj za kontinualno, precizno merenje reziduala.

AH-2003/10

analizator rezidualnog hlora ah-2003/10

Testiran i dokazan kao pouzdan uređaj za kontinualno, precizno merenje reziduala.

detektor hlora dh-2003

detektor hlora dh-2003

Namenjen za detekciju prisustva i kontinualno merenje koncentracije hlora u zoni koja se nadzire.

kontroler za automatsko doziranje hipohlorita au-2004/15

kontroler za automatsko doziranje hipohlorita au-2004/15

AQUA INTERMA razvila je svoj uređaj za automatsko doziranje hipohlorita.

sistem za automatsko doziranje gasnog hlora

sistem za automatsko doziranje gasnog hlora as-2004/15

Firma AQUA INTERMA INŽENJERING je razvila sistem za automatsko doziranje gasnog hlora u kom su primenjeni moderni principi kompjuterizovanog upravljanja i automatizacija.

Dezinfekcija vode

ozon generatori

ozon generatori

Ozon generatori visokog kvaliteta, za široke opsege radnih kapaciteta i za različite namene, izrađeni su na osnovu velikog iskustva stručnjaka u ovoj oblasti i u saradnji sa specijalizovanim istraživačkim institutima.

UV sterilizatori

uv sterilizatori

UV dezinfekcija je efikasan način za suzbijanje svih bakterija, spora i virusa, uključujući i patogene koji su otporni na hlor, izazivanjem fotohemijskih promena u ćelijama organizama.

eko aqua cleaner

eko aqua cleaner

Uređaj za mikrobiološku dezinfekciju vode na bazi jona srebra. Primenjuje se za dezinfekciju u bunarima, manjim bazenima, rezervoarima i kaptažama. Mogućnost rada na 220V iii na akumulator (12V, 55A)

scada sistemi, daljinski nadzor i prenos podataka

udaljeni komandni panel za automatiku

udaljeni komandni panel za automatiku

U slučajevima kada je postrojenje za pripremu vode izdvojeno od komandnog centra.

nadzorno upravljački sistem scada

nadzorno upravljački sistem scada

SCADA predstavlja sistem za nadzor, praćenje, arhiviranje i kontrolu industrijskih sistema sa prikazom parametara.

prenos podataka - telemetrija

prenos podataka – telemetrija

Pojam telemetrija odnosi sa na prenos podataka i instrukcija na daljinu kako bežičnim tehnologijama tako i prenos putem različitih medija kao što su: telefonska ili računarska mreža, optički kabl, koaksijalni kabl i druge vrste mreža. Telemetrija nalazi široku primenu u oblasti upravljanja vodama, upravljanja udaljenim resursima, zaštiti životne sredine i drugim.

Čelični rezervoari za vodu

rezervoari

Čelični rezervoari za vodu su montažni, veličine od 20 do 1500 m3(kubika) i koriste se za različite namene. Čelični rezervoari za vodu su pokriveni, imaju merdevine, membranu sa atestom za pijaću vodu, izolovani termički + imaju grejače, priključci (raspored i dimenzije) mogu biti standardni ili prema zahtevu.

tretman otpadnih voda

otpadne vode

Tretman otpadnih voda vrši se primenom SBR tehnologije sa stalnim dotokom, koja ima visok učinak biološke obrade otpadnih voda.

filtracija vode

samoispirajući filter

Samoispirajući filter

Redukcija suspenzija, mutnoća, boje, kao i gvožđa, jedinjenja mangana, amonijum jona i drugih vrednosti na normativne.

omekšivači vode

omekšivači vode

Tvrda voda teče kroz jono izmenjivačku smolu gde se omekšavanje vode vrši razmenom jona.

filteri za vodu

filteri za vodu

Filteri za uklanjanje gvožđa, mangana, nitrata, amonijaka, arsena, hlora, organskih jedinjenja, soli, ukusa i mirisa. Filteri sa aktivnim ugljem.

reverzna osmoza

reverzna osmoza

Reverzna osmoza je tehnologija prečišćavanja vode koja je preuzela je primat u jono-izmenjivačkoj desalinizacijskoj opremi u poslednijh 10 godina.

pvc materijali, ploče, šipke, trakaste zavese

pvc trake

Fleksibilne trakaste PVC zavese su jednostavno i ekonomično rešenje
za sprečavanje gubitka toplotne energije iz industrijskih prostora.

primena ultrazvuka za kontrolu algi i biofilma

LG SOUND - kontrola algi i biofilma pomoću ultrazvuka

Novi pristup u kontrolisanju razmnožavanja plavo-zelenih algi primenom ultrazvuka omogućuje njihovo efikasno uklanjanje iz vode.

georg fischer cevni sistemi

georg fischer cevni sitemi

Kompletni plastični cevni sistemi za industriju.

Comments are closed.