Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Redoks potencijal vode | Merenje redoks potencijala | ORP | ORP metar

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Redoks potencijal vode

Redoks potencijal vode je mera čistoće vode i sposobnost vode da razbije zagađivače. Reč redoks je skraćenica za redukciono-oksidacione reakcije. To su hemijske reakcije u kojima se oksidaciona stanja atoma menjaju. Takve reakcije uključuju proces redukcije i njemu komplementarni proces oksidacije u kojima dolazi do transfera elektrona između hemijskih vrsta(atoma, molekula ili jona). Hemijska vrsta sa koje je elektron skinut je oksidovana, dok je hemijska vrsta na koju je elektron dodat je redukovana. Oksidans je hemijska vrsta koja ima sposobnost da oksidiše drugu hemijsku vrstu uzrokujući da ova gubi elektrone, dok je reduktans hemijska vrsta koja ima sposobnost da redukuje drugu hemijsku vrstu uzrokujući da ova dobija elektrone.

redoks

Oksidaciono-redukcioni potencijal ili skraćeno redoks potencijal ili ORP, odnosno mera sklonosti hemijske vrste da uzmu elektrone. Redoks potencijal se meri u voltima ili milivoltima. Što je veći redoks potencijal to je veća sklonost hemijske vrste ka uzimanju elektrona.

Hemikalije kao što su hlor, natrijum hipohlorit i ozon su jaki oksidansi. Njihova sposobnost da uzmu elektrone drugih supstanci je ono što ih čini dobrim sredstvom za čišćenje. Čišćenje se vrši tako što se menja hemijski sastav neželjenih organizama. Što je redoks potencijal veći, voda ima više potencijala da oksidiše i tako uništava organizme i da ih uništava brže. Takođe može da služi kao indikacija zagađenja, posebno za industrijske otpadne vode. Određivanje vrednosti redoks potencijala je značajno u vodi koja sadrži veliku koncentraciju redoks aktivnih vrsta, kao što su soli mnogih metala(Fe2+, Fe3+) i jakih oksidanasa(hlor, natrijum hipohlorit, ozon) i reduktanasa(joni sulfita). Tako se može pratiti zagađenje metalima podzemnih i površinskih voda ili se može pratiti nivo hlora.

Redoks potencijal vode

Redoks potencijal vode za piće

Redoks potencijal se kreće u rasponu od 200 do 600 mV, obično oko 300 mV. Flaširana voda ima redoks potencijal veći od 200 mV.

Redoks potencijal vode u bazenu

Minimalna preporučena vrednost redoks potencijala u bazenu je 650 mV. Dobre redoks potencijal vrednosti su između 650 i 750 mV. Vrednost iznad 650 mV će ubiti patogene organizme skoro trenutno.

ORP elektroda

Merenje i regulacija redoks potencijala – ORP metar

Merenje ORP vrednosti se vrši pomoću ORP sonde. Sonda ima dve eletrode, jednu koja je osetljiva na ORP i drugu referentnu. Eletroda koja je osetljiva na ORP je obično od platine ili zlata, dok je referentna obično srebro – srebro hlorid eletroda. Stvara se električni potencijal koji je direktno proporcionalna sa stepenom oksidujućih ili redukujućih reakcija. Razlika između potencijala ORP elektrode i referentne elektrode meri ORP metar(ORP analizator) i dobijenu ORP vrednost prikazuje na displeju.

Regulacija ORP vrednosti vode se vrši pomoću kontrolera za automatsku regulaciju, koji održava zadatu vrednost ORP.

Mi nudimo za merenje ORP vrednosti vode, sonde i ORP metre za razne vrste aplikacija od renomiranih Evropskih proizvođača.

Aplikacije :

  • tretman pitke vode
  • otpadne vode
  • bazeni
  • industrija hrane i pića

Comments are closed.