Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

UV dezinfekcija vode

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

UV dezinfekcija vode je metod dezinfekcije koji koristi kratko-talasnu ultraljubičastu(UV) svetlost za ubijanje ili inaktivaciju mikroorganizama.

Šta je ultraljubičasta(UV) svetlost?

Ultraljubičasta svetlost je oblik svetlosti koje je nevidljivo za ljudsko oko. Ono zauzima deo elektromagnetno spektar između X zraka i vidljive svetlosti. Sunce emituje ultraljubičastu svetlost, koje absorbuje sloj zemljine kore.

UV dezinfekcija vode - Ultraljubičasta svetlost

Jedinstvena karakteristika UV svetlosti je ta da određeni opseg njene talasne dužine, između 200 i 300 nanometara, se kategoriše kao germicidalan. To znači da je sposoban za inaktiviranje mikroorganizama, kao što su bakterije, virusi i protozoe. Ova sposobnost je omogućila široku rasprostranjenost UV svetlosti kao ekološki, bez hemikalije i veoma efikasan način za dezinfikovanje i zaštitu vode protiv štetnih mikroorganizama.

Kako UV dezinfekcija vode funkcioniše?

Za razliku od hemijskih načina za dezinfekciju vode, UV omogućava brzu, efikasnu inaktivaciju mikroorganizama kroz fizički proces. Kada su bakterije, virusi i protozoe izložene germicidalnim talasnim dužinama UV svetlosti, oni postaju nesposobne za reprodukciju i zarazu. UV svetlost se pokazala efikasno protiv patogenih organizama, uključujući one koje su odgovorne za koleru, dečiju paralizu, tifus, hepatitis i druge bakterijske, virusne i parazitske bolesti. Pored toga, UV svetlost može uništiti hemijska zagađenja kao što su pesticidi, industrijske rastvarače i farmaceutske proizvode kroz proces koji se zove UV oksidacija.

UV dezinfekcija vode - Mehanizam

Mikroorganizmi su inaktivirani od strane UV svetlosti kao rezultat štete načinjenje nukleinskoj kiselini. Velika energija povezana sa kratko-talasnom UV energijom, naročito na 254 nm, je apsorbovana od strane ćelijskih ribonukleinske i dezoksiribonukleinske kiseline. Ova apsorbcija UV energije formira nove veze između nukleotida, stvarajući dvostruke veze i dimere. Dimerizacija susednih molekula, posebno timina, je najčešća fotohemijska šteta. Forminranje brojnih timin dimera u dezoksiribonukleinskoj kiselini bakterija i virusa sprečava replikaciju i stvara nesposobnost da zarazi.

UV dezinfekcija vode – Efikasnost

Značajan broj naučnih istraživanja je dokazao da sposobnost UV svetlosti da inaktivira široku listu patogenih bakterija, virusa i protozoa. UV nudi ključnu prednost u odnosu na dezinfekciju hlorom, zbog njegove sposobnosti da inaktivira protozoe koje ugrožavaju javno zdravlje. Ispuštanje ovih štetnih mikroorganizama u jezera i reke od strane postrojenja za otpadne vode koje koriste hlor za dezinfekciju povećava potencijal za zagađenje u mestima koja se oslanjanju na te iste jezera i reke kao izvor za pijaću vodu i rekreaciju. Postrojenja za tretman pijaće vode mogu imati korist zbog upotrebe UV-a zbog toga što mogu lako inaktivirati patogene koje su otporne na hlor, dok se smanjuje upotreba hlora i stvaranje nusproizvoda.

Pomoću UV sterilizatora se vrši UV dezinfekcija vode:

UV dezinfekcija vode - UV sterilizatoriUV sterilizatori

UV sterilizatori su efikasani u suzbijanje svih bakterija, spora i virusa, uključujući i patogene koji su otporni na hlor, izazivanjem fotohemijskih promena u ćelijama organizama. Ovaj vid dezinfekcije je potpuno ekološki, bez upotrebe hemikalija. Optimalno rešenje za svaku namenu, od otpadnih pa do najčistijih voda, i za širok opseg radnih kapaciteta.

detaljnije

UV dezinfekcija vode – Prednosti

 • UV je process bez hemikalija koji ne ubacuje ništa u vodu osim UV svetla
 • ona ne zahteva transport, skladištenje ili rukovanje otrovnim ili korozivnim hemikalijama što je sigurnosna korist za operatore i okolnu zajednicu
 • tretman UV-om ne stvara kancerogene dezinfikacione nusprodukte koje bi mogle negativno utiču na kvalitet vode
 • UV je veoma efikasna u inaktiviranju širokog opsega mikroorganizama – uključujući hloro-otporne patogene kao što su Kriptosporidijum ili Giardija
 • UV može biti korišćena da razbije otrovne hemijske zagađivače dok istovremeno dezinfikuje

Comments are closed.